Докумeнта

                                                                                            

финансијски план
за 2021. годину

План јавних
набавки за 2022. годину

Завршни рачун
за 2020. годину

финансијски извештај
за 2020. годину

извештај о пренетим средсвима
и плаћеним обавезама
на дан 23.01.2023

Информатор о раду